Artikel 1. Definities.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Abonnement: de overeenkomst tussen Zoekhetbedrijf en Opdrachtgever op grond waarvan Zoekhetbedrijf aan Opdrachtgever advertentieruimte ter beschikking stelt op de Website;
b. Diensten: Dienst(en): De dienst(en) die Zoekhetbedrijf levert aan Opdrachtgever;
c. Leverancier: Zoekhetbedrijf (onderdeel van OIDUTS V.O.F.)
d. Opdrachtgever: de wederpartij van Leverancier bij het Abonnement;
e. Partijen: Zoekhetbedrijf en Opdrachtgever;
f. Website: www.zoekhetbedrijf.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid.

2.1 Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is van toepassing op alle overeenkomsten (“Abonnementen”) tussen Leverancier en Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 Eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Leverancier schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Eventueel afwijkende voorwaarden die door de Opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor Leverancier slechts bindend indien en voor zover Leverancier zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.4 Indien Leverancier schriftelijk akkoord is gegaan met afwijkende voorwaarden blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht.
2.5 In geval van tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en de hiervoor genoemde afwijkende voorwaarden prevaleert de overeenkomst.
2.6 Leverancier is gerechtigd deze algemene voorwaarden éénzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Abonnementen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een later tijdstip als in de bekendmaking vermeld. Binnen deze periode kan Opdrachtgever, indien deze op redelijke gronden de wijziging(en) niet accepteert, het Abonnement ontbinden.

Artikel 3. Totstandkoming.

3.1 Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door Leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 Leverancier biedt haar diensten aan via een elektronisch contract op de Website of via een schriftelijk contract indien verzonden naar aspirant-Opdrachtgever. Het Abonnement komt tot stand door het invullen van het elektronische dan wel schriftelijke contract, daarbij dient dit contract te worden geretourneerd door aspirant-Opdrachtgever naar Leverancier.
3.3 Alle aanbiedingen zijn gedurende twee (2) weken geldig tenzij anders is aangegeven. Leverancier is slechts aan de aanbieding gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk door de Opdrachtgever binnen twee (2) weken wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na twee (2) weken plaatsvindt, heeft Leverancier het recht de uitvoeringstermijn of veranderde bedragen aan te passen.
3.4 Leverancier is gerechtigd een Opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4. Tarieven.

4.1 Leverancier levert dienst(en) op basis van de prijzen en tarieven zoals opgenomen in de overeenkomst(en).
4.2 De door Leverancier gehanteerde kosten en tarieven zijn in euro’s (€) en zijn exclusief BTW en overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten, tenzij anders aangegeven.
4.3 De gehanteerde tarieven en prijzen worden periodiek (in beginsel per één (1) januari en/of één (1) juli) herzien aan de hand van loon- en prijsontwikkelingen. Leverancier zal de Opdrachtgever uiterlijk dertig (30) dagen voor inwerkingtreding van de prijs- en tariefwijziging daarvan op de hoogte stellen.
4.4 Indien er een aanbiedingstarief wordt overeengekomen geldt dat tarief enkel voor de duur van 12 maanden te rekenen vanaf de dag waar op de overeenkomst schriftelijk is gesloten. Nadien geldt het normale tarief.

Artikel 5. Uitvoering.

5.1 Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Leverancier zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Leverancier kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door de Opdrachtgever gewenste resultaat wordt bereikt.
5.2  Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
5.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, of indien de Opdrachtgever in gebreke blijft te voldoen aan enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, heeft Leverancier het recht, zonder schadeplichtig te worden jegens de Opdrachtgever, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd kan Leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

Artikel 6. Voltooiing.

6.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan betreft dit slechts een indicatieve termijn en nooit een fatale termijn.
6.2 Indien Leverancier verwacht niet aan een termijn te kunnen voldoen, zal Leverancier de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 7. Wijzigingen in de overeenkomst.

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Leverancier zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

7.3 Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Leverancier gerechtigd de kosten hiervan bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Leverancier zal de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
7.4 Indien een vast bedrag is overeengekomen zal Leverancier aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot geval heeft.
7.5 In afwijking van lid 3 zal Leverancier geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Duur en beëindiging van de overeenkomst.

8.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
8.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode, vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende post tegen het eind van de (verlengde) contractsduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee (2) maanden.
8.4 Leverancier heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn, indien:
a. Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige op hem/haar rustende verplichting;
b. Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;
c. Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.
d. Leverancier zelf (al of niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of Leverancier zelf in staat van faillissement wordt verklaard, Leverancier zelf een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of wanneer Leverancier zelf onder curatele of bewind wordt gesteld.

Artikel 9. Rechten en verplichtingen van Opdrachtgever.

9.1 Opdrachtgever is te allen tijde verplicht Leverancier te voorzien van correcte naam-, adres-, woonplaats- en overige gegevens. Opdrachtgever is gehouden te handelen conform de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is daarnaast gehouden zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Website verwacht mag worden.
9.2 Opdrachtgever verkrijgt met behulp van een zelfgekozen gebruikersnaam en een zelf te wijzigen wachtwoord toegang tot de Website (het “Abonneegedeelte”).
9.3 Het Abonnement is gebonden aan één persoon en kan niet worden overgedragen. Het is Opdrachtgever niet geoorloofd om aan derden toegang te verschaffen tot het Abonneegedeelte.
9.4 Opdrachtgever draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Elk gebruik van het Abonnement wordt toegerekend aan de Opdrachtgever.
9.5 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die is geleden ten gevolge van handelen of nalaten van Opdrachtgever in strijd met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 10. Onrechtmatig gebruik.

10.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de dienst(en) te gebruiken, dan wel te laten gebruiken, bewust of onbewust, voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met het Nederlandse recht, de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en in het algemeen de fatsoensnormen en de redelijkheid en billijkheid die in het internetverkeer betamen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de navolgende handelingen en gedragingen:
a. het inbreuk maken op eigendomsrechten van derde(n) of het onrechtmatig handelen jegens derde(n);
b. het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
c. het zich schuldig maken aan het verspreiden van informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of enige andere vorm van discriminatie.
10.2 In de gevallen zoals bedoeld in artikel 10.1 is Leverancier zonder voorafgaande kennisgeving aan de Opdrachtgever gerechtigd de levering van de dienst(en) op te schorten en aanwijzingen te geven aan Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft de aanwijzingen op te volgen, heeft Leverancier het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder daardoor aansprakelijk te worden voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt of zal lijden. Dit recht tot onmiddellijke beëindiging behoudt Leverancier zich ook voor zonder dat de Opdrachtgever aanwijzingen worden gegeven en de dienst(en) aan hem/haar worden opgeschort.
10.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft Leverancier te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving het recht om informatie uit haar systemen te verwijderen waarvan redelijkerwijs vaststaat dat deze inbreuk maakt op de rechten van derde(n) dan wel onrechtmatig is jegens derde(n)

Artikel 11. Betaling.

11.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
11.2 Indien de Opdrachtgever verzuimd om de openstaande factuur/facturen binnen de gestelde termijn te voldoen, zal hem/haar eenmaal een herinnering worden verstuurd waarin Opdrachtgever per herinnering een termijn wordt gegund om binnen veertien (14) dagen de openstaande factuur/facturen te voldoen.
11.3 Indien Opdrachtgever na het versturen van de herinnering alsnog verzuimd om te voldoen aan haar betalingsverplichting, zal hij/zij eenmaal worden aangemaand. Per aanmaning wordt Opdrachtgever een termijn gegund om binnen veertien (14) dagen de openstaande factuur alsnog te voldoen.
11.4 Indien Opdrachtgever na het verstrijken van de aanmaning alsnog verzuimd om te voldoen aan haar betalingsverplichting, zal er een ingebrekestelling worden verstuurd. Per ingebrekestelling wordt Opdrachgever een termijn gegund om binnen vijf (5) dagen de openstaande factuur/facturen te voldoen.

11.5 Indien Opdrachtgever na het verstrijken van de ingebrekestelling alsnog verzuimd om te voldoen aan haar betalingsverplichting, zal de zaak doorgestuurd worden naar het incassobureau.
11.6 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Leverancier en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Leverancier onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 12. Incassokosten.

12.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 13. Aansprakelijkheid.

13.1 Leverancier staat niet in voor de juistheid van de door haar op en/of via de Website aangeboden informatie. Leverancier sluit terzake daarvan iedere aansprakelijkheid uit.
13.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de totstandkoming of de uitvoering van het Abonnement, tenzij in dit artikel anders is bepaald.
13.3 Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfschade of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. Eenzelfde uitsluiting voor aansprakelijkheid geldt ten aanzien van de leidinggevenden van Leverancier, behoudens indien en voor zover bij de leidinggevenden van Leverancier sprak zou zijn van door de Opdrachtgever te bewijzen opzet, grove onachtzaamheid of grove schuld.
13.4 Indien er met inachtneming van de vorige leden voor Leverancier op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die de Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Leverancier, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.5 Schade waarvoor Leverancier op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien de Opdrachtgever deze binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht aan Leverancier, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
13.6 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij Leverancier schriftelijk te zijn ingediend binnen dertig (30) dagen na het ontstaan van de schade op verval van iedere aanspraak.
13.7 De Opdrachtgever vrijwaart Leverancier terzake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
13.8 Opdrachtgever is in alle gevallen (wettelijk) verplicht schadebeperkend op te treden en Leverancier in staat te stellen de schade zelf ongedaan te maken.
13.9 Indien Leverancier terzake enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met Opdrachtgever c.q. deze algemene leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk worden gesteld, zal Opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en Leverancier al datgene vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 14. Overmacht.

14.1 In geval van overmacht is Leverancier niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Leverancier echter niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. Onder overmacht valt in ieder geval:
a. staking;
b. bovenmatig ziekteverzuim van het personeel;
c. een (tijdelijk) tekort aan personeel;
d. brand;
e. bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Leverancier ingeschakelde externe partijen;
f. het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door de wederpartij.
14.2 Indien Leverancier door overmacht niet tijdig en/of niet naar behoren heeft kunnen
nakomen, is Leverancier gerechtigd de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij te zijn gehouden. Leverancier is in dat geval gehouden direct mededeling te doen aan de wederpartij.
14.3 Indien Leverancier bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. In dat geval is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen alsof er sprake was van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. Specifieke bepalingen inzake advertentieruimte Website.

Leverancier zal zich betreffende de aangeboden diensten optimaal inspannen de opdracht naar beste kunnen uit te voeren. Zij tracht in verband met deze dienst een zo hoog mogelijke positie in zoekmachines te bewerkstelligen. Er wordt naar gestreefd de advertentieruimte die ter beschikking wordt gesteld op de Website binnen drie (3) maanden in de top tien van de ranking te krijgen. Aangezien externe factoren een rol kunnen spelen bij het verkrijgen van een zo hoog mogelijke positie in zoekmachines, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, een wijziging in indexatietechnieken, en Leverancier hierop geen invloed kan uitoefenen, garandeert Leverancier nooit het beoogde resultaat en rust op Leverancier derhalve geen prestatieverplichting maar slechts een inspanningsverplichting. Leverancier is dan ook niet verder aansprakelijk dan het nakomen van haar inspanningsverplichting.
Artikel 16. Intellectuele eigendom.

Leverancier is rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht, het databankrecht en het handelsnaamrecht met betrekking tot de Website. Niets in deze algemene voorwaarden of het Abonnement houdt een overdracht van deze rechten aan Opdrachtgever in.

Artikel 17. Geschillen.

17.1 Op alle geschillen tussen Leverancier en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 De rechtbank te Amsterdam, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen van Leverancier en het Abonnement, hoe ook genaamd en in de ruimste zin.

Artikel 18. Slotbepalingen.

18.1 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden of uit enige hiermee verbandhoudende overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dat niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden aan. Leverancier en Opdrachtgever zullen in dat geval een vervangende rechtsgeldige bepaling overeenkomen welke zoveel mogelijk aan de oorspronkelijke bepaling voldoet.
18.2 In alle gevallen waarin de Overeenkomst eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is

Met het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden geeft u als klant van de Zoekhetbedrijf expliciet toestemming, om door of namens de Zoekhetbedrijf benaderd te worden via email / telefoon / post of fax voor interessante aanbiedingen aangaande uw vermelding, uw producten of diensten. Dit alles om u beter van dienst te kunnen zijn.